مراقبت های بعد از جراحی لوزه

مراقبت های بعد از جراحی لوزه

لوزه یکی از مکانیزم هایی است که از بدن در مقابل ورود ویروس و باکتری جلوگیری می کند. اما ممکن است لوزه ها عفونت کنند و این عفونت موجب رشد بیش از حد آن ها شود. زمانی که لوزه رشد بی رویه داشته باشد ، بیمار ملزم به انجام جراحی لوزه است و پس از انجام این پروسه ، جهت حفظ...